VD har ordet

Stark prestation trots utmaningar på vissa delmarknader och segment pga rådande pandemi

 

Marknaden – Rootfruits varumärken växer snabbare än marknaden

Efter en exceptionell inbromsning i försäljningen av lösvikt under senare delen av det första kvartalet har efterfrågan under andra kvartalet stabiliserats. Nu sker en viss återhämtning i marknaden. Den minskade efterfrågan har inte varit jämnt fördelad över marknaden utan mindre butiker och butiker i centrala lägen har drabbats hårdast. Den finska marknaden har haft en tuffare situation än Sverige på grund av en högre grad av temporär nedstängning av lösviktsförsäljningen. Successivt har dock försäljningen av lösvikt i Finland öppnats upp.

Den minskade efterfrågan är driven av förändrade kundströmmar och konsumentbeteenden. Försäljningen har även påverkats av nedstängningen på vissa delmarknader såsom gränshandeln mot Norge, ”travel retail” med anledning av införda reserestriktioner samt den minskade efterfrågan inom hotell- och restaurangmarknaden. Koncernens försäljning sker dock idag främst inom dagligvaruhandeln.

Trots koncernens försäljningsminskning mot föregående år pga. en minskad lösviktsförsäljning på natursnacks, fortsätter tillväxten på de förpackade produktsegmenten nötter och chips under varumärken Exotic Snacks och Gårdschips. En aktuell rapport från A/C Nielsen visar att Rootfruits varumärken inom dessa segment växer mer än marknaden. Gårdschips har nu avancerat till nummer tre inom premiumchips på den svenska marknaden.

Säkerhet och välmående för Rootfruits medarbetare, kunder och konsumenter är alltid i fokus i företagets verksamhet. Koncernens medarbetare inom alla funktioner har visat stort engagemang och ansvarstagande under de senaste turbulenta månaderna. Detta gör stor skillnad för verksamheten och visar på en inre styrka i bolaget. Hittills har väsentliga störningar i försörjningskedjan undvikits och servicenivån upprätthållits. Säljorganisationen har jobbat aktivt för att påverka försäljningsutvecklingen och hjälpa kunderna.

 

Försäljning

Koncernens försäljning minskade med 7 % under kvartalet jämfört med samma period 2019.  Inledningsvis i kvartalet tappade företaget omsättning med -13 % i april och med -14 % i maj jämfört med föregående år. Under juni redovisade koncernen dock en försäljningsökning på 8 % mot föregående år.

Förpackade varumärken Gårdschips och Exotic Snacks visar stark tillväxt

Försäljningen av förpackade produkter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks uppvisar en försäljningstillväxt under kvartalet jämfört med samma period 2019. En bidragande orsak till den starka tillväxten för varumärket Gårdschips är, utöver ökade marknadsandelar på befintliga kunder, försäljning till Lidl i Sverige och ökad exportförsäljning genom det nya sälj- och distributionsavtalet med livsmedelskedjan Kaufland i Tyskland.

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks

Utbrottet av Covid-19 i Sverige under slutet av första kvartalet fick en direkt påverkan på lösviktsförsäljning då kundströmmar och konsumentbeteenden förändrades. Under andra kvartalet har efterfrågan stabiliserats och en viss återhämtning sker i marknaden. Arbetet fortsätter med att skapa trygghet för företagets konsumenter genom noggranna hygienrutiner och välskötta avdelningar. Förhoppningen är att en succesiv återhämtning kommer att ske under hösten.

Rörelseresultatet före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under andra kvartalet till 3,8 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar andra kvartalet 2019 var 3,2 MSEK. Resultatet är starkt i rådande marknadsläge.

Den totala bruttomarginalen var 39,1% i andra kvartalet, vilket var i nivå med kvartal 2 föregående år. Underliggande produktmix, prisnivåer och råvarusituation ser dock annorlunda ut mellan åren.  Den svenska kronan är försvagad mot föregående år men har återhämtat sig jämfört med årets första kvartal.

Koncernens rörelsekostnader är lägre i kvartalet jämfört med samma period 2019. Detta är främst relaterat till lägre administrations- och plockkostnader samt en fortsatt god kostnadskontroll. I samband med utbrottet av Covid-19 infördes korttidspermitteringar inom vissa funktioner. En översyn av kostnader genomfördes utifrån rådande läge. Jämfört med föregående år har säljorganisation stärkts upp personellt.

Styrning mot långsiktiga mål och ödmjukhet för vid var tid rådande omständigheter

Även under hösten kommer marknaden med största sannolikhet att fortsätta att betecknas av osäkerhet. Fokus kommer fortsatt att vara på att driva initiativ enligt existerande planer för att utveckla bolaget framgångsrikt.

Inom marknad och försäljning fortsätter ett långsiktigt arbete med att systematiskt stärka varumärkenas produkt- och koncepterbjudanden. Mycket återstår att göra och fokus ligger på att exekvera företagets planer.

Den utökade kapaciteten i en ny produktionslina för chips i Laholm innebär förbättrade möjligheter att optimera produktionen. Ökad efterfrågan i kombination med ökad produktionseffektivitet resulterar i lägre driftskostnader per producerad enhet.

Potentialen är fortsatt stor att öka marknadsandelarna med Rootfruits varumärken och koncept. Till hösten ligger fokus på att genom sälj- och marknadsinsatser arbeta med nykundsbearbetning, bygga distribution och etablera nya produkter på marknaden.

Bedömningen är att företaget har ett bra momentum som ger möjlighet för Rootfruit att gå stärkt ur det exceptionella läge som uppstod under våren. Det är dock för tidigt att säga vad det nya normala innebär och när det kommer att infinna sig.

//Anna Wallin Krasse, VD